Убачаныя віды Клубам200 : за 2018 год  right_line


Убачана відаў: 265 з 332

Назва віда Сябраў назіралі
1 Лебедзь-шыпун / Cygnus olor 44
2 Лебедзь малы / Cygnus columbianus 2
3 Лебедзь-клікун / Cygnus cygnus 28
4 Гусь-гуменніца / Anser fabalis 29
5 Гусь белалобая / Anser albifrons 27
6 Гусь-піскулька / Anser erythropus 1
7 Гусь шэрая / Anser anser 29
8 Казарка белашчокая / Branta leucopsis 7
9 Казарка чырвонаваллёвая / Branta ruficollis 1
10 Качка пярэстая / Tadorna tadorna 3
11 Качка-свіцьва / Anas penelope 29
12 Качка-неразня / Anas strepera 21
13 Качка-цыранка / Anas crecca 29
14 Качка-крыжанка / Anas platyrhynchos 44
15 Качка-шылахвостка / Anas acuta 21
16 Качка-чырка / Anas querquedula 28
17 Качка-лапаноска / Anas clypeata 23
18 Нырок чырвананосы / Netta rufina 2
19 Нырок-сівак / Aythya ferina 30
20 Нырок белавокі / Aythya nyroca 5
21 Нырок чубаты / Aythya fuligula 31
22 Нырок-плёсаўка / Aythya marila 10
23 Нырок-сіньга / Melanitta nigra 7
24 Нырок-свірок / Melanitta fusca 4
25 Гогаль звычайны / Bucephala clangula 32
26 Савук-луток / Mergus albellus 14
27 Савук даўганосы / Mergus serrator 8
28 Савук вялікі / Mergus merganser 22
29 Арабок / Bonasa bonasia 18
30 Цецярук / Tetrao tetrix 16
31 Глушэц / Tetrao urogallus 5
32 Курапатка шэрая / Perdix perdix 31
33 Перапёлка / Coturnix coturnix 14
34 Бажан / Phasianus colchicus 9
35 Гагач чырвонаваллёвы / Gavia stellata 4
36 Гагач чорнаваллёвы / Gavia arctica 11
37 Коўра малая / Tachybaptus ruficollis 22
38 Коўра вялікая / Podiceps cristatus 34
39 Коўра шэрашчокая / Podiceps grisegena 10
40 Коўра чырванашыйная / Podiceps auritus 8
41 Коўра чарнашыйная / Podiceps nigricollis 19
42 Баклан вялікі / Phalacrocorax carbo 31
43 Чапля-бугай / Botaurus stellaris 18
44 Чапля-лазянік / Ixobrychus minutus 10
45 Чапля-кваква / Nycticorax nycticorax 1
46 Чапля вялікая белая / Casmerodius albus 36
47 Чапля малая белая / Egretta garzetta 6
48 Чапля шэрая / Ardea cinerea 40
49 Чапля чырвоная / Ardea purpurea 3
50 Чорны бусел / Ciconia nigra 23
51 Бусел белы / Ciconia ciconia 39
52 Асаед звычайны / Pernis apivorus 17
53 Каршун чорны / Milvus migrans 20
54 Каршун чырвоны / Milvus milvus 4
55 Арлан-белахвост / Haliaeetus albicilla 26
56 Арол-вужаед / Circaetus gallicus 13
57 Лунь балотны / Circus aeruginosus 30
58 Лунь палявы / Circus cyaneus 19
59 Лунь стэпавы / Circus macrourus 1
60 Лунь поплаўны / Circus pygargus 28
61 Шуляк-галубятнік / Accipiter gentilis 30
62 Шуляк-карагольчык / Accipiter nisus 32
63 Канюх-мышалоў / Buteo buteo 39
64 Канюх касматаногі / Buteo lagopus 32
65 Малы арлец / Aquila pomarina 23
66 Арлец вялікі / Aquila clanga 12
67 Арол-маркут / Aquila chrysaetos 1
68 Скапа / Pandion haliaetus 17
69 Сокал-пустальга / Falco tinnunculus 35
70 Сокал-шулёнак / Falco vespertinus 8
71 Сокал-дрымлюк / Falco columbarius 6
72 Сокал-кабец / Falco subbuteo 18
73 Сокал-падарожнік / Falco peregrinus 3
74 Пастушок / Rallus aquaticus 16
75 Пагоніч звычайны / Porzana porzana 14
76 Пагоніч малы / Porzana parva 7
77 Драч / Crex crex 19
78 Чаротніца / Gallinula chloropus 25
79 Лыска / Fulica atra 35
80 Журавель шэры / Grus grus 32
81 Крывок / Haematopus ostralegus 17
82 Хадулачнік / Himantopus himantopus 12
83 Шыладзюбка / Recurvirostra avosetta 7
84 Зуёк малы / Charadrius dubius 28
85 Зуёк вялікі / Charadrius hiaticula 18
86 Сеўка залацістая / Pluvialis apricaria 13
87 Сявец / Pluvialis squatarola 10
88 Кнігаўка / Vanellus vanellus 35
89 Пясочнік ісландскі / Calidris canutus 3
90 Пясчанка / Calidris alba 3
91 Кіркун малы / Calidris minuta 13
92 Пясочнік белахвосты / Calidris temminckii 8
93 Чырвонаваллёвік / Calidris ferruginea 8
94 Кіркун вялікі / Calidris alpina 15
95 Кулік-гразевік / Limicola falcinellus 8
96 Баталён / Philomachus pugnax 23
97 Стучок / Lymnocryptes minimus 4
98 Бакас / Gallinago gallinago 28
99 Дубальт / Gallinago media 12
100 Слонка / Scolopax rusticola 19
101 Грыцук вялікі / Limosa limosa 25
102 Кулён сярэдні / Numenius phaeopus 6
103 Кулён вялікі / Numenius arquata 16
104 Кулік-шчогаль / Tringa erythropus 12
105 Кулік-случок / Tringa totanus 27
106 Кулік-селянец / Tringa nebularia 18
107 Кулік-паручайнік / Tringa stagnatilis 12
108 Кулік-чарняк / Tringa ochropus 24
109 Кулік-цякун / Tringa glareola 24
110 Кулік-перавозчык / Actitis hypoleucos 28
111 Кулік-марадунка / Xenus cinereus 8
112 Каменешарка / Arenaria interpres 5
113 Плывунчык кругланосы / Phalaropus lobatus 4
114 Паморнік караткахвосты / Stercorarius parasiticus 5
115 Рагатун чорнагаловы / Larus ichthyaetus 3
116 Чайка чорнагаловая / Larus melanocephalus 7
117 Чайка малая / Hydrocolaeus minutus 12
118 Чайка-рыбачка / Chroicocephalus ridibundus 40
119 Чайка шызая / Larus canus 33
120 Чайка-чарнакрылка / Larus fuscus 18
121 Чайка-клыгун / Larus argentatus 35
122 Чайка-рагатуха / Larus cachinnans 30
123 Чайка марская / Larus marinus 5
124 Чайка трохпалая / Rissa tridactyla 2
125 Крычка-чэграва / Hydroprogne caspia 8
126 Крычка рачная / Sterna hirundo 34
127 Крычка малая / Sternula albifrons 16
128 Рыбачка белашчокая / Chlidonias hybrida 16
129 Рыбачка чорная / Chlidonias niger 21
130 Рыбачка белакрылая / Chlidonias leucopterus 18
131 Голуб шызы / Columba livia forma urbana 42
132 Голуб-клінтух / Columba oenas 24
133 Голуб вялікі / Columba palumbus 37
134 Туркаўка кольчатая / Streptopelia decaocto 28
135 Туркаўка звычайная / Streptopelia turtur 18
136 Зязюля звычайная / Cuculus canorus 26
137 Пугач / Bubo bubo 6
138 Сычык вераб’іны / Glaucidium passerinum 19
139 Сыч-сіпель / Athene noctua 15
140 Кугакаўка шэрая / Strix aluco 17
141 Кугакаўка даўгахвостая / Strix uralensis 2
142 Кугакаўка барадатая / Strix nebulosa 7
143 Сава вушатая / Asio otus 23
144 Сава балотная / Asio flammeus 9
145 Сыч касматаногі / Aegolius funereus 7
146 Ляляк звычайны / Caprimulgus europaeus 17
147 Свіргуль чорны / Apus apus 32
148 Звычайны зімародак / Alcedo atthis 29
149 Шчурка-пчалаедка / Merops apiaster 20
150 Сіваграк сіні / Coracias garrulus 1
151 Удод / Upupa epops 23
152 Круцігалоўка / Junx torquilla 26
153 Жаўна сівая / Picus canus 21
154 Жаўна зялёная / Picus viridis 12
155 Жаўна чорная / Dryocopus martius 28
156 Дзяцел вялікі / Dendrocopos major 42
157 Дзяцел сірыйскі / Dendrocopos syriacus 22
158 Дзяцел сярэдні / Dendrocopos medius 30
159 Дзяцел беласпінны / Dendrocopos leucotos 20
160 Дзяцел малы / Dendrocopos minor 30
161 Дзяцел жоўтагаловы / Picoides tridactylus 6
162 Жаўрук-смяцюх / Galerida cristata 25
163 Жаўрук баравы / Lullula arborea 21
164 Жаўрук палявы / Alauda arvensis 36
165 Жаўрук рагаты / Eremophila alpestris 10
166 Ластаўка-зямлянка / Riparia riparia 33
167 Ластаўка вясковая / Hirundo rustica 36
168 Ластаўка гарадская / Delichon urbicum 34
169 Свірстун палявы / Anthus campestris 12
170 Свірстун лясны / Anthus trivialis 27
171 Свірстун лугавы / Anthus pratensis 24
172 Свірстун чырвонаваллёвы / Anthus cervinus 2
173 Пліска жоўтая / Motacilla flava 31
174 Пліска жоўтагаловая / Motacilla citreola 19
175 Пліска белая / Motacilla alba 38
176 Амялушка / Bombycilla garrulus 32
177 Крапіўнік / Troglodytes troglodytes 32
178 Завірушка лясная / Prunella modularis 21
179 Малінаўка / Erithacus rubecula 33
180 Салавей усходні / Luscinia luscinia 32
181 Кралька / Luscinia svecica 21
182 Рудахвостка-чарнушка / Phoenicurus ochruros 36
183 Рудахвостка звычайная / Phoenicurus phoenicurus 30
184 Ерчык лугавы / Saxicola rubetra 30
185 Ерчык чорнагаловы / Saxicola torquatus 10
186 Падкаменка палявая / Oenanthe oenanthe 24
187 Дрозд чорны / Turdus merula 38
188 Дрозд-піскун / Turdus pilaris 42
189 Дрозд-спявун / Turdus philomelos 33
190 Дрозд белабровы / Turdus iliacus 17
191 Дрозд шэры / Turdus viscivorus 22
192 Цвыркун звычайны / Locustella naevia 17
193 Цвыркун рачны / Locustella fluviatilis 18
194 Цвыркун салаўіны / Locustella luscinioides 20
195 Чаротаўка вяртлявая / Acrocephalus paludicola 8
196 Чаротаўка звычайная / Acrocephalus schoenobaenus 26
197 Чаротаўка балотная / Acrocephalus palustris 24
198 Чаротаўка садовая / Acrocephalus dumetorum 14
199 Чаротаўка трысняговая / Acrocephalus scirpaceus 20
200 Чаротаўка драздовая / Acrocephalus arundinaceus 26
201 Перасмешка зялёная / Hippolais icterina 23
202 Мармытуля паўночная / Hippolais caligata 10
203 Леска-перасмешка / Sylvia nisoria 12
204 Леска-завірушка / Sylvia curruca 28
205 Леска шэрая / Sylvia communis 30
206 Леска садовая / Sylvia borin 20
207 Леска-чорнагалоўка / Sylvia atricapilla 30
208 Пячураўка зялёная / Phylloscopus trochiloides 9
209 Пячураўка-трашчолка / Phylloscopus sibilatrix 26
210 Пячураўка-ценькаўка / Phylloscopus collybita 34
211 Пячураўка-будаўнічок / Phylloscopus trochilus 30
212 Пячураўка-зарнічка / Phylloscopus inornatus 3
213 Каралёк жоўтагаловы / Regulus regulus 32
214 Каралёк чырвонагаловы / Regulus ignicapilla 7
215 Валасяніца шэрая / Muscicapa striata 30
216 Валасяніца малая / Ficedula parva 11
217 Валасяніца-белашыйка / Ficedula albicollis 16
218 Валасяніца пярэстая / Ficedula hypoleuca 26
219 Сініца вусатая / Panurus biarmicus 16
220 Сініца-апалоўнік / Aegithalos caudatus 34
221 Сініца сівая / Poecile palustris 28
222 Сініца бурагаловая / Poecile montanus 32
223 Сініца-маскоўка / Periparus ater 33
224 Сініца чубатая / Lophophanes cristatus 30
225 Сініца вялікая / Parus major 45
226 Сініца сіняя / Cyanistes caeruleus 42
227 Сініца белая / Cyanistes cyanus 8
228 Папаўзень звычайны / Sitta europaea 36
229 Паўзунок звычайны / Certhia familiaris 38
230 Рэмез звычайны / Remiz pendulinus 25
231 Авяльга / Oriolus oriolus 27
232 Грычун малы / Lanius collurio 32
233 Грычун чарналобы / Lanius minor 3
234 Грычун вялікі / Lanius excubitor 28
235 Сойка / Garrulus glandarius 42
236 Сарока / Pica pica 44
237 Арэхаўка / Nucifraga caryocatactes 15
238 Каўка / Corvus monedula 44
239 Грак / Corvus frugilegus 43
240 Варона шэрая / Corvus corone 44
241 Крумкач / Corvus corax 41
242 Шпак звычайны / Sturnus vulgaris 39
243 Верабей дамавы / Passer domesticus 42
244 Верабей палявы / Passer montanus 43
245 Сняжурка / Plectrophenax nivalis 14
246 Берасцянка / Fringilla coelebs 38
247 Юрок звычайны / Fringilla montifringilla 24
248 Юрок еўрапейскі / Serinus serinus 29
249 Зелянушка звычайная / Carduelis chloris 41
250 Шчыгел чорнагаловы / Carduelis carduelis 39
251 Чыж / Carduelis spinus 38
252 Канаплянка / Carduelis cannabina 33
253 Чачотка горная / Carduelis flavirostris 2
254 Чачотка звычайная / Carduelis flammea 32
255 Чачотка попельная / Carduelis hornemanni 12
256 Крыжадзюб-яловік / Loxia curvirostra 14
257 Крыжадзюб сасновы / Loxia pytyopsittacus 1
258 Чаромашнік звычайны / Carpodacus erythrinus 23
259 Гіль звычайны / Pyrrhula pyrrhula 39
260 Таўстадзюб звычайны / Coccothraustes coccothraustes 36
261 Падарожнік снежны / Calcarius lapponicus 6
262 Стрынатка звычайная / Emberiza citrinella 37
263 Стрынатка садовая / Emberiza hortulana 7
264 Стрынатка-чаротаўка / Emberiza schoeniclus 31
265 Стрынатка гуменная / Emberiza calandra 17

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: