In English, please
Знайшлі памылку ў тэксце?
Вылучыце яе з дапамогай мышкі і націсніце
Клуб200

Убачана відаў: 111 з 329

№ п/п Назва віда Сябраў назіралі
1 Лебедзь-шыпун / Cygnus olor 29
1256,1035,1396,1136,456,216,965,1436,1126,606,616,1096,1015,665,376,1516,835,1416,206,306,1346,186,1556,1486,476,1376,975,1045,46
2 Лебедзь-клікун / Cygnus cygnus 7
186,1486,306,1015,665,456,206
3 Гусь-гуменніца / Anser fabalis 2
1436,456
4 Гусь белалобая / Anser albifrons 1
1436
5 Гусь шэрая / Anser anser 1
456
6 Качка-свіцьва / Anas penelope 1
186
7 Качка-цыранка / Anas crecca 8
306,186,965,1045,725,665,975,1256
8 Качка-крыжанка / Anas platyrhynchos 33
1045,1376,46,1256,1486,1496,1396,186,725,1086,1126,965,975,1436,1096,606,1015,665,376,1516,835,1346,206,456,616,1416,1556,985,1035,216,476,306,1136
9 Качка-шылахвостка / Anas acuta 3
46,186,606
10 Нырок-сівак / Aythya ferina 3
186,376,206
11 Нырок чубаты / Aythya fuligula 7
965,186,665,1045,376,206,975
12 Нырок-плёсаўка / Aythya marila 4
965,665,1045,206
13 Гогаль звычайны / Bucephala clangula 16
1256,1035,1126,975,1096,606,186,965,306,665,46,456,1045,206,1486,1015
14 Савук-луток / Mergus albellus 3
616,186,206
15 Савук вялікі / Mergus merganser 12
206,1256,1015,1045,1126,186,1035,965,306,665,725,975
16 Арабок / Bonasa bonasia 4
306,1486,665,186
17 Цецярук / Tetrao tetrix 6
1045,1436,606,1346,1516,1096
18 Глушэц / Tetrao urogallus 1
1436
19 Курапатка шэрая / Perdix perdix 9
1436,665,306,1416,46,186,216,376,1015
20 Бажан / Phasianus colchicus 1
186
21 Коўра малая / Tachybaptus ruficollis 1
1256
22 Баклан вялікі / Phalacrocorax carbo 3
206,186,665
23 Чапля вялікая белая / Casmerodius albus 3
306,456,665
24 Чапля шэрая / Ardea cinerea 21
1376,206,1256,216,306,985,456,1015,1035,975,1096,606,965,1346,1045,1126,665,1416,476,46,186
25 Бусел белы / Ciconia ciconia 1
1126
26 Арлан-белахвост / Haliaeetus albicilla 7
206,306,1436,46,456,1346,1015
27 Лунь палявы / Circus cyaneus 4
606,1436,1035,665
28 Шуляк-галубятнік / Accipiter gentilis 24
306,476,1015,1416,606,1256,206,1556,46,376,456,975,1096,1035,1436,216,1516,725,665,1466,985,1045,1346,186
29 Шуляк-карагольчык / Accipiter nisus 24
46,1096,975,1015,476,1376,1045,206,216,606,186,456,1416,1436,1126,1466,1035,965,1256,1486,665,985,1086,306
30 Канюх-мышалоў / Buteo buteo 27
46,975,476,616,1136,456,1396,1516,1256,1436,1096,1045,206,376,1416,1015,1346,1126,606,1035,1486,985,216,186,306,665,1376
31 Канюх касматаногі / Buteo lagopus 24
1256,975,476,1136,456,1045,1516,725,206,46,376,1015,1436,1486,1126,606,1035,1096,985,186,306,1086,665,1346
32 Сокал-пустальга / Falco tinnunculus 8
985,1516,1015,376,616,186,1436,456
33 Сокал-дрымлюк / Falco columbarius 1
306
34 Сокал-падарожнік / Falco peregrinus 1
665
35 Чаротніца / Gallinula chloropus 1
186
36 Лыска / Fulica atra 9
1045,46,1015,206,606,186,965,665,1136
37 Журавель шэры / Grus grus 2
616,216
38 Чайка-рыбачка / Chroicocephalus ridibundus 22
1035,1346,1045,306,606,1376,476,1096,1136,1256,1516,206,1015,186,46,456,975,616,376,965,985,665
39 Чайка шызая / Larus canus 21
665,1346,1045,1096,306,1376,476,1136,1256,606,975,186,1516,376,206,1015,46,616,985,1035,1416
40 Чайка-чарнакрылка / Larus fuscus 1
616
41 Чайка-клыгун / Larus argentatus 18
306,985,665,1346,1045,1376,1136,1256,1096,186,975,606,206,1015,376,1035,456,46
42 Чайка-рагатуха / Larus cachinnans 20
985,1416,665,306,1126,1045,1376,1136,1096,1035,186,975,606,206,456,1015,46,376,1256,616
43 Чайка марская / Larus marinus 5
616,1346,1045,606,1136
44 Голуб шызы / Columba livia 33
1376,1256,725,835,985,306,1035,1486,1396,1086,216,46,1516,1045,476,1346,606,186,1416,1096,1136,616,456,1556,1126,1496,975,206,1015,1436,965,665,376
45 Голуб-клінтух / Columba oenas 5
186,1346,306,606,1096
46 Голуб вялікі / Columba palumbus 1
1436
47 Туркаўка кольчатая / Streptopelia decaocto 7
376,306,985,456,216,1436,186
48 Пугач / Bubo bubo 2
186,216
49 Сычык вераб’іны / Glaucidium passerinum 5
216,1015,1346,1096,46
50 Сыч-сіпель / Athene noctua 3
306,456,46
51 Кугакаўка шэрая / Strix aluco 5
306,216,186,1486,206
52 Кугакаўка барадатая / Strix nebulosa 2
186,1096
53 Сава вушатая / Asio otus 6
606,1015,1086,476,186,216
54 Звычайны зімародак / Alcedo atthis 11
1045,665,606,46,1256,1096,1346,1486,1015,186,206
55 Жаўна сівая / Picus canus 3
206,1086,216
56 Жаўна чорная / Dryocopus martius 9
1556,1376,216,306,985,1486,456,1126,46
57 Дзяцел вялікі / Dendrocopos major 27
456,1416,206,1376,665,985,1486,46,1256,1045,1126,1546,186,1086,725,1346,476,1015,306,965,606,1035,376,1096,216,1436,975
58 Дзяцел сірыйскі / Dendrocopos syriacus 11
1086,376,975,665,186,456,476,1096,306,1035,216
59 Дзяцел сярэдні / Dendrocopos medius 10
216,376,1086,46,725,476,1096,1556,186,606
60 Дзяцел беласпінны / Dendrocopos leucotos 2
186,1096
61 Дзяцел малы / Dendrocopos minor 15
206,985,1035,186,1486,606,216,306,1086,616,965,1556,376,975,665
62 Дзяцел жоўтагаловы / Picoides tridactylus 1
1416
63 Жаўрук-смяцюх / Galerida cristata 8
1436,985,1496,186,1486,46,306,456
64 Жаўрук рагаты / Eremophila alpestris 6
186,1015,616,46,1096,306
65 Амялушка / Bombycilla garrulus 24
1256,46,1096,1045,376,1376,206,186,665,306,1516,1486,216,1035,1346,456,606,1015,975,1416,476,1556,1086,965
66 Крапіўнік / Troglodytes troglodytes 17
1015,46,186,1486,206,606,1346,1496,1035,1096,665,476,376,306,1556,975,1045
67 Малінаўка / Erithacus rubecula 3
186,1096,306
68 Дрозд чорны / Turdus merula 17
965,1045,1416,186,46,376,1126,975,206,1256,616,1035,1346,606,476,1486,725
69 Дрозд-піскун / Turdus pilaris 28
1256,1436,665,1015,186,1396,985,206,1045,216,1416,1126,1486,456,616,1346,606,1035,46,306,1096,1086,1376,975,376,476,1556,725
70 Дрозд-спявун / Turdus philomelos 1
186
71 Дрозд шэры / Turdus viscivorus 7
306,665,456,46,216,1376,1486
72 Пячураўка-ценькаўка / Phylloscopus collybita 1
1015
73 Каралёк жоўтагаловы / Regulus regulus 22
1096,975,456,1416,186,1486,665,1015,1126,1256,1045,985,616,306,206,1376,606,725,1035,1516,46,476
74 Сініца вусатая / Panurus biarmicus 2
186,306
75 Сініца-апалоўнік / Aegithalos caudatus 11
1486,985,476,1086,1556,206,1015,306,1096,186,376
76 Сініца сівая / Poecile palustris 14
376,1486,1096,476,1416,665,985,206,1015,216,306,46,606,1086
77 Сініца бурагаловая / Poecile montanus 23
1486,376,1556,476,1015,46,665,186,1045,216,1096,985,1035,1256,456,606,206,725,975,1086,1416,1126,306
78 Сініца-маскоўка / Periparus ater 19
1556,975,456,616,1256,665,1086,1015,376,306,1346,606,46,985,1486,206,1126,1035,186
79 Сініца чубатая / Lophophanes cristatus 21
1126,1556,306,606,975,456,1486,616,665,1015,376,1096,985,216,46,206,1376,1256,186,1035,1516
80 Сініца вялікая / Parus major 34
1486,1496,306,1436,1556,835,1256,376,1516,216,476,1126,1376,616,1396,1015,665,1416,1035,1086,1045,1346,1546,725,1136,985,456,606,1096,975,965,186,46,206
81 Сініца сіняя / Cyanistes caeruleus 31
1086,1436,1556,1416,376,616,835,1256,476,1376,665,1035,1396,1015,1546,456,1045,216,975,1346,725,985,606,1096,965,1126,306,46,186,206,1486
82 Сініца белая / Cyanistes cyanus 1
306
83 Папаўзень звычайны / Sitta europaea 23
1516,1086,46,975,616,476,216,1396,1045,665,376,306,1126,1096,1015,606,186,985,1035,1486,725,1256,206
84 Паўзунок звычайны / Certhia familiaris 30
206,1516,1126,965,606,456,376,476,1035,1256,1396,665,725,1015,1376,1096,975,46,186,1416,1045,1436,306,616,1346,216,1086,1486,985,1556
85 Грычун вялікі / Lanius excubitor 18
1516,206,665,216,456,1256,376,46,975,1045,186,306,1015,1035,1486,1096,606,985
86 Сойка / Garrulus glandarius 30
1256,1516,1086,965,206,1436,1556,975,1416,725,1376,306,376,476,1096,186,1396,665,1486,456,1035,1045,1015,1346,606,216,1126,985,46,1496
87 Сарока / Pica pica 33
1516,725,216,1496,306,965,206,1556,1416,186,1035,665,1546,1376,376,476,46,1486,1015,975,616,1396,1256,1436,1086,1136,456,1045,1096,1126,1346,606,985
88 Каўка / Corvus monedula 32
975,985,616,725,206,1035,1556,1256,1436,1086,186,835,1486,1376,216,376,476,46,665,1015,1396,456,1416,1136,1045,1496,1126,306,1346,1516,606,1096
89 Грак / Corvus frugilegus 27
1346,606,216,975,1126,1416,1436,665,1556,1086,206,186,1486,1256,306,1376,376,476,46,985,1496,1015,1035,1516,456,1096,1045
90 Варона шэрая / Corvus cornix 32
1096,1126,1346,985,606,975,1496,725,965,186,1436,306,46,1416,1035,1556,835,206,1256,1086,1376,376,1486,476,665,1396,1015,616,1516,456,1136,1045
91 Крумкач / Corvus corax 31
1096,1035,1346,456,985,46,186,616,835,975,306,1126,1486,216,206,1546,1045,725,1256,1376,376,1496,476,665,1416,1086,1396,1015,1556,606,1516
92 Шпак звычайны / Sturnus vulgaris 11
1035,665,216,616,975,606,376,476,965,1015,1436
93 Верабей дамавы / Passer domesticus 25
1126,1416,306,1486,46,1096,186,975,456,1035,1346,216,725,1015,1556,1436,665,206,1086,1045,1516,1256,376,476,606
94 Верабей палявы / Passer montanus 31
306,616,1096,186,965,606,835,1346,985,1486,216,1035,1546,1556,725,1126,1436,975,206,1516,1086,1256,1045,1376,665,456,1416,376,46,476,1015
95 Сняжурка / Plectrophenax nivalis 12
1256,1096,1015,975,1045,665,46,206,616,306,1035,606
96 Берасцянка / Fringilla coelebs 6
186,1436,46,665,1416,456
97 Юрок звычайны / Fringilla montifringilla 7
606,46,665,1516,456,965,1126
98 Зелянушка звычайная / Carduelis chloris 27
186,476,1015,965,616,1096,606,975,1035,985,835,1416,1086,1346,1256,1436,1516,206,1045,1376,665,456,306,216,376,46,1126
99 Шчыгел чорнагаловы / Carduelis carduelis 23
376,186,476,216,1035,985,46,975,1086,306,1376,1436,1486,206,1015,1096,606,1045,1416,1556,665,456,725
100 Чыж / Carduelis spinus 24
665,376,476,1516,216,1086,1126,456,616,975,985,1486,46,1096,606,1556,306,1376,1045,1035,206,1256,1416,186
101 Канаплянка / Carduelis cannabina 9
376,46,306,985,1015,206,606,186,216
102 Чачотка горная / Carduelis flavirostris 2
186,1015
103 Чачотка звычайная / Carduelis flammea 26
456,1045,665,1015,1486,216,1416,46,476,1035,376,1096,1516,616,306,985,975,1436,725,1376,1346,1086,186,206,1256,606
104 Чачотка попельная / Carduelis hornemanni 11
606,1035,1416,376,1256,1015,1096,975,665,1346,46
105 Крыжадзюб-яловік / Loxia curvirostra 8
606,665,1256,616,975,186,985,1015
106 Крыжадзюб сасновы / Loxia pytyopsittacus 1
606
107 Гіль звычайны / Pyrrhula pyrrhula 29
206,456,1045,1086,665,1035,1015,1126,476,606,46,1096,1346,965,376,975,186,725,306,1436,1556,1496,1516,216,1486,1396,1376,1256,1416
108 Таўстадзюб звычайны / Coccothraustes coccothraustes 23
965,46,216,206,1035,1096,1015,1496,476,1416,606,376,456,985,306,186,1126,975,1346,1256,665,1436,1376
109 Падарожнік снежны / Calcarius lapponicus 6
1035,1256,1015,975,306,616
110 Стрынатка звычайная / Emberiza citrinella 25
1416,1035,456,46,206,665,306,606,1015,1486,616,1436,1096,376,975,1045,1516,1086,985,1126,1256,186,1346,216,1376
111 Стрынатка-чаротаўка / Emberiza schoeniclus 2
46,306