Убачаныя віды Клубам200 : за 2020 год  right_line


Убачана відаў: 257 з 334

Назва віда Сябраў назіралі
1 Лебедзь-шыпун / Cygnus olor 32
2 Лебедзь малы / Cygnus columbianus 2
3 Лебедзь-клікун / Cygnus cygnus 23
4 Гусь-гуменніца / Anser fabalis 20
5 Гусь белалобая / Anser albifrons 23
6 Гусь шэрая / Anser anser 20
7 Казарка канадская / Branta canadensis 7
8 Казарка белашчокая / Branta leucopsis 1
9 Качка-огар / Tadorna ferruginea 5
10 Качка пярэстая / Tadorna tadorna 10
11 Качка-мандарынка / Aix galericulata 3
12 Качка-свіцьва / Anas penelope 25
13 Качка-неразня / Anas strepera 21
14 Качка-цыранка / Anas crecca 25
15 Качка-крыжанка / Anas platyrhynchos 31
16 Качка-шылахвостка / Anas acuta 14
17 Качка-чырка / Anas querquedula 24
18 Качка-лапаноска / Anas clypeata 22
19 Нырок чырвананосы / Netta rufina 18
20 Нырок-сівак / Aythya ferina 25
21 Нырок белавокі / Aythya nyroca 4
22 Нырок чубаты / Aythya fuligula 26
23 Нырок-плёсаўка / Aythya marila 6
24 Нырок-маранка / Clangula hyemalis 2
25 Нырок-сіньга / Melanitta nigra 5
26 Нырок-свірок / Melanitta fusca 1
27 Гогаль звычайны / Bucephala clangula 28
28 Савук-луток / Mergus albellus 17
29 Савук даўганосы / Mergus serrator 8
30 Савук вялікі / Mergus merganser 17
31 Арабок / Bonasa bonasia 12
32 Пардва / Lagopus lagopus 1
33 Цецярук / Tetrao tetrix 11
34 Глушэц / Tetrao urogallus 9
35 Курапатка шэрая / Perdix perdix 25
36 Перапёлка / Coturnix coturnix 15
37 Бажан / Phasianus colchicus 9
38 Гагач чорнаваллёвы / Gavia arctica 7
39 Коўра малая / Tachybaptus ruficollis 17
40 Коўра вялікая / Podiceps cristatus 30
41 Коўра шэрашчокая / Podiceps grisegena 5
42 Коўра чырванашыйная / Podiceps auritus 2
43 Коўра чарнашыйная / Podiceps nigricollis 16
44 Баклан вялікі / Phalacrocorax carbo 22
45 Баклан малы / Phalacrocorax pygmeus 1
46 Чапля-бугай / Botaurus stellaris 18
47 Чапля-лазянік / Ixobrychus minutus 13
48 Чапля вялікая белая / Casmerodius albus 28
49 Чапля малая белая / Egretta garzetta 1
50 Чапля шэрая / Ardea cinerea 30
51 Чорны бусел / Ciconia nigra 20
52 Бусел белы / Ciconia ciconia 31
53 Асаед звычайны / Pernis apivorus 13
54 Каршун чорны / Milvus migrans 17
55 Арлан-белахвост / Haliaeetus albicilla 21
56 Арол-вужаед / Circaetus gallicus 8
57 Лунь балотны / Circus aeruginosus 27
58 Лунь палявы / Circus cyaneus 18
59 Лунь стэпавы / Circus macrourus 2
60 Лунь поплаўны / Circus pygargus 22
61 Шуляк-галубятнік / Accipiter gentilis 25
62 Шуляк-карагольчык / Accipiter nisus 25
63 Канюх-мышалоў / Buteo buteo 31
64 Канюх-курганнік / Buteo rufinus 1
65 Канюх касматаногі / Buteo lagopus 21
66 Малы арлец / Aquila pomarina 16
67 Арлец вялікі / Aquila clanga 12
68 Арол-маркут / Aquila chrysaetos 1
69 Арол-карлік / Aquila pennata 1
70 Скапа / Pandion haliaetus 11
71 Сокал-пустальга / Falco tinnunculus 25
72 Сокал-шулёнак / Falco vespertinus 1
73 Сокал-дрымлюк / Falco columbarius 4
74 Сокал-кабец / Falco subbuteo 15
75 Сокал-падарожнік / Falco peregrinus 4
76 Пастушок / Rallus aquaticus 14
77 Пагоніч звычайны / Porzana porzana 5
78 Пагоніч малы / Porzana parva 10
79 Драч / Crex crex 21
80 Чаротніца / Gallinula chloropus 19
81 Лыска / Fulica atra 29
82 Журавель шэры / Grus grus 26
83 Крывок / Haematopus ostralegus 17
84 Хадулачнік / Himantopus himantopus 5
85 Шыладзюбка / Recurvirostra avosetta 4
86 Зуёк малы / Charadrius dubius 23
87 Зуёк вялікі / Charadrius hiaticula 15
88 Сеўка залацістая / Pluvialis apricaria 11
89 Кнігаўка / Vanellus vanellus 29
90 Пясочнік ісландскі / Calidris canutus 1
91 Кіркун малы / Calidris minuta 6
92 Пясочнік белахвосты / Calidris temminckii 11
93 Чырвонаваллёвік / Calidris ferruginea 6
94 Кіркун вялікі / Calidris alpina 15
95 Кулік-гразевік / Limicola falcinellus 8
96 Баталён / Philomachus pugnax 21
97 Бакас / Gallinago gallinago 21
98 Дубальт / Gallinago media 10
99 Слонка / Scolopax rusticola 16
100 Грыцук вялікі / Limosa limosa 21
101 Грыцук малы / Limosa lapponica 2
102 Кулён сярэдні / Numenius phaeopus 6
103 Кулён вялікі / Numenius arquata 11
104 Кулік-шчогаль / Tringa erythropus 16
105 Кулік-случок / Tringa totanus 25
106 Кулік-селянец / Tringa nebularia 17
107 Кулік-паручайнік / Tringa stagnatilis 11
108 Кулік-чарняк / Tringa ochropus 26
109 Кулік-цякун / Tringa glareola 22
110 Кулік-перавозчык / Actitis hypoleucos 21
111 Кулік-марадунка / Xenus cinereus 11
112 Плывунчык кругланосы / Phalaropus lobatus 5
113 Чайка малая / Hydrocolaeus minutus 12
114 Чайка-рыбачка / Chroicocephalus ridibundus 32
115 Чайка шызая / Larus canus 24
116 Чайка-чарнакрылка / Larus fuscus 15
117 Чайка-клыгун / Larus argentatus 26
118 Чайка-рагатуха / Larus cachinnans 22
119 Чайка марская / Larus marinus 2
120 Крычка-чэграва / Hydroprogne caspia 3
121 Крычка рачная / Sterna hirundo 25
122 Крычка малая / Sternula albifrons 15
123 Рыбачка белашчокая / Chlidonias hybrida 13
124 Рыбачка чорная / Chlidonias niger 23
125 Рыбачка белакрылая / Chlidonias leucopterus 14
126 Голуб шызы / Columba livia forma urbana 32
127 Голуб-клінтух / Columba oenas 20
128 Голуб вялікі / Columba palumbus 31
129 Туркаўка кольчатая / Streptopelia decaocto 22
130 Туркаўка звычайная / Streptopelia turtur 17
131 Зязюля звычайная / Cuculus canorus 24
132 Пугач / Bubo bubo 6
133 Сычык вераб’іны / Glaucidium passerinum 11
134 Сыч-сіпель / Athene noctua 12
135 Кугакаўка шэрая / Strix aluco 15
136 Кугакаўка даўгахвостая / Strix uralensis 6
137 Кугакаўка барадатая / Strix nebulosa 5
138 Сава вушатая / Asio otus 21
139 Сава балотная / Asio flammeus 5
140 Сыч касматаногі / Aegolius funereus 1
141 Ляляк звычайны / Caprimulgus europaeus 12
142 Свіргуль чорны / Apus apus 25
143 Звычайны зімародак / Alcedo atthis 26
144 Шчурка-пчалаедка / Merops apiaster 13
145 Сіваграк сіні / Coracias garrulus 1
146 Удод / Upupa epops 22
147 Круцігалоўка / Junx torquilla 21
148 Жаўна сівая / Picus canus 20
149 Жаўна зялёная / Picus viridis 11
150 Жаўна чорная / Dryocopus martius 20
151 Дзяцел вялікі / Dendrocopos major 31
152 Дзяцел сірыйскі / Dendrocopos syriacus 17
153 Дзяцел сярэдні / Dendrocopos medius 26
154 Дзяцел беласпінны / Dendrocopos leucotos 20
155 Дзяцел малы / Dendrocopos minor 26
156 Дзяцел жоўтагаловы / Picoides tridactylus 5
157 Жаўрук-смяцюх / Galerida cristata 22
158 Жаўрук баравы / Lullula arborea 21
159 Жаўрук палявы / Alauda arvensis 30
160 Жаўрук рагаты / Eremophila alpestris 3
161 Ластаўка-зямлянка / Riparia riparia 27
162 Ластаўка вясковая / Hirundo rustica 29
163 Ластаўка гарадская / Delichon urbicum 27
164 Свірстун палявы / Anthus campestris 12
165 Свірстун лясны / Anthus trivialis 24
166 Свірстун лугавы / Anthus pratensis 17
167 Свірстун чырвонаваллёвы / Anthus cervinus 1
168 Пліска жоўтая / Motacilla flava 28
169 Пліска жоўтагаловая / Motacilla citreola 15
170 Пліска белая / Motacilla alba 30
171 Амялушка / Bombycilla garrulus 27
172 Крапіўнік / Troglodytes troglodytes 25
173 Завірушка лясная / Prunella modularis 15
174 Малінаўка / Erithacus rubecula 29
175 Салавей усходні / Luscinia luscinia 26
176 Кралька / Luscinia svecica 21
177 Рудахвостка-чарнушка / Phoenicurus ochruros 28
178 Рудахвостка звычайная / Phoenicurus phoenicurus 22
179 Ерчык лугавы / Saxicola rubetra 27
180 Ерчык чорнагаловы / Saxicola torquatus 11
181 Падкаменка палявая / Oenanthe oenanthe 22
182 Дрозд чорны / Turdus merula 32
183 Дрозд-піскун / Turdus pilaris 32
184 Дрозд-спявун / Turdus philomelos 29
185 Дрозд белабровы / Turdus iliacus 16
186 Дрозд шэры / Turdus viscivorus 20
187 Цвыркун звычайны / Locustella naevia 14
188 Цвыркун рачны / Locustella fluviatilis 18
189 Цвыркун салаўіны / Locustella luscinioides 19
190 Чаротаўка вяртлявая / Acrocephalus paludicola 7
191 Чаротаўка звычайная / Acrocephalus schoenobaenus 22
192 Чаротаўка балотная / Acrocephalus palustris 20
193 Чаротаўка садовая / Acrocephalus dumetorum 11
194 Чаротаўка трысняговая / Acrocephalus scirpaceus 17
195 Чаротаўка драздовая / Acrocephalus arundinaceus 25
196 Перасмешка зялёная / Hippolais icterina 17
197 Мармытуля паўночная / Hippolais caligata 5
198 Леска-перасмешка / Sylvia nisoria 13
199 Леска-завірушка / Sylvia curruca 21
200 Леска шэрая / Sylvia communis 23
201 Леска садовая / Sylvia borin 21
202 Леска-чорнагалоўка / Sylvia atricapilla 27
203 Пячураўка зялёная / Phylloscopus trochiloides 8
204 Пячураўка-трашчолка / Phylloscopus sibilatrix 26
205 Пячураўка-ценькаўка / Phylloscopus collybita 28
206 Пячураўка-будаўнічок / Phylloscopus trochilus 23
207 Каралёк жоўтагаловы / Regulus regulus 26
208 Каралёк чырвонагаловы / Regulus ignicapilla 11
209 Валасяніца шэрая / Muscicapa striata 22
210 Валасяніца малая / Ficedula parva 11
211 Валасяніца-белашыйка / Ficedula albicollis 12
212 Валасяніца пярэстая / Ficedula hypoleuca 24
213 Сініца вусатая / Panurus biarmicus 14
214 Сініца-апалоўнік / Aegithalos caudatus 27
215 Сініца сівая / Poecile palustris 23
216 Сініца бурагаловая / Poecile montanus 26
217 Сініца-маскоўка / Periparus ater 27
218 Сініца чубатая / Lophophanes cristatus 24
219 Сініца вялікая / Parus major 32
220 Сініца сіняя / Cyanistes caeruleus 32
221 Сініца белая / Cyanistes cyanus 6
222 Папаўзень звычайны / Sitta europaea 30
223 Паўзунок звычайны / Certhia familiaris 30
224 Паўзунок караткапальцы / Certhia brachydactyla 1
225 Рэмез звычайны / Remiz pendulinus 19
226 Авяльга / Oriolus oriolus 22
227 Грычун малы / Lanius collurio 26
228 Грычун чарналобы / Lanius minor 3
229 Грычун вялікі / Lanius excubitor 27
230 Сойка / Garrulus glandarius 31
231 Сарока / Pica pica 32
232 Арэхаўка / Nucifraga caryocatactes 8
233 Каўка / Corvus monedula 32
234 Грак / Corvus frugilegus 32
235 Варона шэрая / Corvus corone 32
236 Крумкач / Corvus corax 32
237 Шпак звычайны / Sturnus vulgaris 32
238 Верабей дамавы / Passer domesticus 32
239 Верабей палявы / Passer montanus 32
240 Сняжурка / Plectrophenax nivalis 6
241 Берасцянка / Fringilla coelebs 30
242 Юрок звычайны / Fringilla montifringilla 19
243 Юрок еўрапейскі / Serinus serinus 24
244 Зелянушка звычайная / Carduelis chloris 31
245 Шчыгел чорнагаловы / Carduelis carduelis 30
246 Чыж / Carduelis spinus 29
247 Канаплянка / Carduelis cannabina 27
248 Чачотка горная / Carduelis flavirostris 1
249 Чачотка звычайная / Carduelis flammea 6
250 Крыжадзюб-яловік / Loxia curvirostra 15
251 Чаромашнік звычайны / Carpodacus erythrinus 22
252 Гіль звычайны / Pyrrhula pyrrhula 29
253 Таўстадзюб звычайны / Coccothraustes coccothraustes 25
254 Стрынатка звычайная / Emberiza citrinella 31
255 Стрынатка садовая / Emberiza hortulana 6
256 Стрынатка-чаротаўка / Emberiza schoeniclus 26
257 Стрынатка гуменная / Emberiza calandra 14

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: