Захаваем біяразнастайнасць Берасцейшчыны разам!

ад 18 кастрычніка 2007 года

Другога красавіка гэтага году ўбачыла свет Пастанова Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь №28 “О некоторых вопросах выявления, передачи под охрану и учета мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь”. (гл. ніжэй) Пастанова гэтая зацвярджае інструкцыю “О порядке выявления, передачи под охрану и учета мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.” Інструкцыя ў сваю чаргу вызначае парадак выяўлення і перадачы пад ахову, прабачце за таўталогію, ахоўваемых раслін і жывёл.Захаваем біяразнастайнасць Берасцейшчыны разам!

Дакумент даволі сур`ёзны і, спадзяюся, будзе карысны м . У інструкц ы і даволі падрабязна ўказваецца механізм перадачы рэдкіх відаў пад ахову. І хаця здаецца ён даволі складаным, тым не менш можа быць эфектыўным. Арганізоўваць выяўленне месц пражывання рэдкіх жывёл і росту рэдкіх раслін з годна з нструкцыяй, павінны тэрытарыяльныя органы Мінпрыроды. Што вызывае вялікія сумненні, бо, як вядома, часу на гэта ў інспектароў звычайна не хапае! Але, як бы разумеючы гэта, у інструкцыі ніжэй адзначана, я к ім чынам можна гэтыя самыя месцы выяўляць. Можна гэта рабіць пад час правядзення даследванняў супрацоўнікамі НАН РБ і іншых навуковых арганізацый і устаноў адукацыі, грамадскіх аб`яднанняў і іншых арганізацый, у якіх ёсць спецыялісты адпаведнага профілю. Такім чынам, кола людзей, якія гэтым могуць займацца, даволі ш ы рокае. Галоўнае, каб была адпаведная адукацыя. Дый нават без адукацыі заўсёды можна знайсці чалавека, які дапаможа. Таму запрашаю ўсіх берасцейцаў далучацца да гэтай справы! Бо сапраўды , рэжым ААПТ далёка не заўсёды забяспечвае надзейную ахову відаў. Землі іх застаюцца пад кіраваннем землекарыстальнікаў, якім часцей за ўсё няма справы да рэкіх відаў. Выдадзенны “ А бавязак па ахове ” будзе гарантаваць захаванне біятопу і віду, які тут жыве значна больш . Бо, па – першае , землекарыстальнік не можа адмовіцца ад гэтага абавязка, і ,па — другое, згодна з гэтым абавязкам ён павінен не толькі забяспечваць месца пражывання і росту жывёлаў ці раслін у непарушаным стане, але і нават праводзіць мерапрыемствы па паляпшэнню ўмоў для канкрэтных від аў .

Запрашаю ўсіх сябраў АПБ з Брэсцкай вобласці, якім вядомыя месцы вегетацыі раслін і пражывання жывёл з Чырвонай кнігі Беларусі звяртацца альбо адразу ў тэрытарыяльныя органы Мінпрыроды, альбо да сябраў аддзялення, а мы дапаможам вам перадаць гэтыя месцы і віды пад непасрэдную ахову.

Андрэй Абрамчук , Заходне-Палескае рэгіянальнае аддзяленне ГА “Ахова птушак Бацькаўшчыны”

М I Н I СТЭРСТВА

ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСА Ў І АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ

Р Э СПУБЛ І К І БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

2 апреля 2007 г. № 28

О некоторых вопросах выявления, передачи под охрану и учета мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь

На основании Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды» в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года и Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 962 «Вопросы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», а также в целях обеспечения охраны диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке выявления, передачи под охрану и учета мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2007 г.

Министр Л.И.Хоружик

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства природных

ресурсов и охраны окружающей

среды Республики Беларусь

2 апреля 2007 г. № 28

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке выявления, передачи под охрану и учета

мест произрастания дикорастущих растений и мест

обитания диких животных, относящихся к видам,

включенным в Красную книгу Республики Беларусь

1. Инструкция о порядке выявления, передачи под охрану и учета мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь (далее – Инструкция) определяет порядок выявления, передачи под охрану и учета мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь (далее, если не указано иное, — место произрастания дикорастущих растений и место обитания диких животных).

2. В настоящей Инструкции применяются следующие основные понятия и их определения:

место произрастания дикорастущих растений — территория (земельный участок, участок лесного фонда, водный объект или его часть), на которой произрастают дикорастущие растения, и которая определяет естественные условия их существования;

место обитания диких животных — территория (земельный участок, участок лесного фонда, водный объект или его часть), на которой постоянно или временно пребывают дикие животные, и которая определяет естественные условия их существования;

пользователь земельного участка и (или) водного объекта — юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, которым в установленном законодательными актами порядке предоставлены земельный участок и (или) водный объект либо его часть, в границах которых произрастают дикорастущие растения и (или) обитают дикие животные, относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.

3. В целях охраны дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, территориальные органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее – Минприроды) организуют выявление мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных.

4. Выявление мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных осуществляется в результате проведения:

исследований Национальной академии наук Беларуси, иных научных организаций, учреждений образования, общественных объединений и иных организаций, имеющих специалистов соответствующего профиля;

кадастровых и мониторинговых исследований растительного и животного мира;

государственного, ведомственного и общественного контроля в области охраны и использования растительного и животного мира и иных мероприятий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

5. Местные Советы депутатов по представлению территориального органа Минприроды передают выявленные места произрастания дикорастущих растений и места обитания диких животных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов.

6. В случае выявления мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных территориальный орган Минприроды оформляет акт о выявлении места произрастания дикорастущих растений и (или) места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, (далее – паспорт) по форме согласно приложению 1 и подготавливает представление о передаче выявленного места произрастания дикорастущих растений и (или) места обитания диких животных под охрану пользователю земельного участка и (или) водного объекта (далее – представление).

7. Представление содержит информацию о пользователе земельного участка и (или) водного объекта, на территории которого выявлены места произрастания дикорастущих растений и (или) места обитания диких животных, границах и площади выявленных мест произрастания дикорастущих растений и (или) мест обитания диких животных, а также предложения о специальном режиме охраны и использования выявленного места произрастания дикорастущих растений и (или) места обитания диких животных.

8. Представление с приложением акта выявления, фотографии и картосхемы направляется территориальным органом Минприроды на согласование в Национальную академию наук Беларуси, за исключением случаев, когда место произрастания дикорастущих растений и (или) место обитания диких животных выявлено Национальной академией наук Беларуси.

9. Национальная академия наук Беларуси в месячный срок со дня получения представления с приложением документов, указанных в пункте 8 настоящей Инструкции, рассматривает их и согласовывает представление или отказывает в согласовании с письменным обоснованием отказа.

10. После получения согласования Национальной академией наук Беларуси, за исключением случаев, когда место произрастания дикорастущих растений и (или) место обитания диких животных выявлено Национальной академией наук Беларуси, территориальный орган Минприроды регистрирует акт выявления в журнале учета мест произрастания дикорастущих растений и (или) мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, по форме согласно приложению 2.

11. Представление, согласованное с Национальной академией наук Беларуси, за исключением случаев, когда место произрастания дикорастущих растений и (или) место обитания диких животных выявлено Национальной академией наук Беларуси, вносится территориальным органом Минприроды в местный исполнительный и распорядительный орган.

К представлению прилагаются акт выявления, фотография и картосхема выявленного места произрастания дикорастущих растений и (или) места обитания диких животных, а также согласование Национальной академии наук Беларуси, за исключением случаев, когда место произрастания дикорастущих растений и (или) место обитания диких животных выявлено Национальной академией наук Беларуси.

12. Местный исполнительный и распорядительный орган в месячный срок со дня получения документов, указанных в пункте 11 настоящей Инструкции, подготавливает проект решения местного Совета депутатов о передаче выявленных мест произрастания дикорастущих растений и (или) мест обитания диких животных под охрану пользователей земельных участков и (или) водных объектов (далее – решение) и вносит его на рассмотрение в местный Совет депутатов.

13. Местный Совет депутатов принимает решение в месячный срок со дня внесения соответствующего проекта решения местным исполнительным и распорядительным органом.

В решении указываются:

наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, которому передаются под охрану выявленные места произрастания дикорастущих растений и (или) места обитания диких животных;

границы и площадь передаваемых под охрану места произрастания дикорастущих растений и (или) места обитания диких животных;

специальный режим охраны и использования переданных под охрану мест произрастания дикорастущих растений и (или) мест обитания диких животных.

14. На основании решения местного Совета депутатов территориальный орган Минприроды в пятнадцатидневный срок со дня принятия решения местного Совета депутатов оформляет охранное обязательство по форме согласно приложению 3 в трех экземплярах. Первый экземпляр с приложением паспорта выдается пользователю земельного участка и (или) водного объекта, которому переданы под охрану место произрастания дикорастущих растений и (или) место обитания диких животных под роспись, второй экземпляр с приложением паспорта — направляется в Минприроды, третий – остается в территориальном органе Минприроды.

15. Охранное обязательство регистрируется в журнале учета мест произрастания дикорастущих растений и (или) мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.

16. В случае смены пользователя земельного участка и (или) водного объекта, или изменения сведений о нем, в решение местного Совета депутатов по представлению территориального органа Минприроды вносятся изменения или дополнения. На основании решения местного Совета депутатов территориальный орган Минприроды вносит соответствующие изменения в охранное обязательство путем оформления охранного обязательства на новом бланке.

17. Территориальный орган Минприроды обеспечивает проведение обследования, переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов мест произрастания дикорастущих растений и (или) мест обитания диких животных, не реже одного раза в три года.

18. Пользователи земельных участков и (или) водных объектов, которым переданы под охрану места произрастания дикорастущих растений и (или) места обитания диких животных, обязаны обеспечивать соблюдение специального режима их охраны и использования.

19. Минприроды и его территориальные органы ведут учет мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных в журнале учета мест произрастания дикорастущих растений и (или) мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь

20. В случае выявления факта исчезновения места произрастания дикорастущих растений и (или) места обитания диких животных, переданного под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов, местным Советом депутатов по представлению территориального органа Минприроды принимается решение о прекращении действия специального режима охраны и использования места произрастания дикорастущих растений и (или) места обитания диких животных.

21. Подтверждение факта исчезновения места произрастания дикорастущих растений или места обитания диких животных, осуществляется комиссией, созданной территориальным органом Минприроды с привлечением пользователей земельных участков и (или) водных объектов, которым переданы под охрану места произрастания дикорастущих растений и (или) места обитания диких животных, а также, в случае необходимости, представителей Национальной академии наук Беларуси или иных научных организаций, имеющих специалистов соответствующего профиля путем проведения обследования указанных мест.

22. По результатам обследования переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов мест произрастания дикорастущих растений и (или) мест обитания диких животных оформляется акт обследования мест произрастания диких животных и (или) мест обитания дикорастущих растений, переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов (далее – акт обследования), который подписывается членами комиссии, созданной в соответствии с пунктом 21 настоящей Инструкции, и утверждается территориальным органом Минприроды.

23. В течение месячного срока со дня проведения обследования переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов мест произрастания дикорастущих растений и (или) мест обитания диких животных территориальный орган Минприроды вносит в местный исполнительный и распорядительный орган представление о прекращении действия специального режима охраны и использования места произрастания дикорастущих растений и (или) места обитания диких животных с приложением акта обследования.

24. Местный исполнительный и распорядительный орган в месячный срок со дня получения документов, указанных в пункте 23 настоящей Инструкции, рассматривает представленные территориальным органом Минприроды документы и подготавливает проект решения местного Совета депутатов о прекращении действия специального режима охраны и использования места произрастания дикорастущих растений и (или) места обитания диких животных и вносит его на рассмотрение в местный Совет депутатов.

25. Местный Совет депутатов принимает решение о прекращении действия специального режима охраны и использования места произрастания дикорастущих растений и (или) места обитания диких животных в месячный срок со дня внесения соответствующего проекта решения местным исполнительным и распорядительным органом.

26. В течение пятнадцати дней со дня принятия решения местного Совета депутатов территориальный орган Минприроды письменно уведомляет пользователя земельного участка и (или) водного объекта, которому переданы под охрану место произрастания дикорастущих растений и (или) место обитания диких животных, о прекращении действия специального режима охраны и использования указанного места.

Пользователь земельного участка и (или) водного объекта, получивший письменное уведомление территориального органа Минприроды в соответствии с пунктом 26 настоящей Инструкции, обязан в месячный срок со дня получения письменного уведомления территориального органа Минприроды представить оригинал охранного обязательства в территориальный орган Минприроды.Падзяліся артыкулам у сацсетках:


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: